Skip to main content

Myndigheder

Tilbuddet

Kostskolen i Sønderjylland tager elever fra 7. til 10. klasse. Vi er godkendt efter servicelovens 66 stk. 1 nr. 8 (pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling) til anbringelser (§ 52 stk. 2 nr. 7) eller ophold med støtte (§ 52a stk. 1. nr. 2).

Der er 30 elever på skolen.

Målgruppen

Unge mellem 13 og 18 år med brug for et miljøskifte ift. både skole og hjem.

Alle vores unge har oplevet udfordringer på deres vej. Måske er de blevet mobbet og har udviklet skolevægring. Måske er omverdenens forventninger blevet for store, så de har trukket sig tilbage til deres værelse. En del af vores unge er vokset op i et miljø, hvor der ikke er blevet taget hånd om dem, fx på grund af omsorgspersoners misbrug eller overgreb. Det kan have resulteret i angst, stress, depression og identitetskriser. Vi har også unge med forskellige former for diagnoser. De fleste har mangler i deres skolegang, store huller i faglig viden, manglende selvværd og modstand mod at indgå i klasseundervisning.

Alle unge er forskellige. Derfor: Ring – også hvis I er i tvivl, om vi er det rigtige tilbud. Vi er ærlige og vil altid komme med vores vurdering, også hvis en ung ikke passer ind i vores ramme. Vi er med vores kendskab til andre tilbud gode at sparre med. Det er samtidig vigtigt for os at mødes med den unge og tale om hans eller hendes lyst og vilje til at indgå i det liv, kostskolen tilbyder skolefagligt og socialt. Vores erfaring er, at en ung med nok så store udfordringer kan nå langt med den støtte, vi giver – blot der er et kim at bygge på.

Vi modtager ikke elever med misbrugsproblemer og stærkt udadreagerende adfærd.

Kostskolen er lukket hver anden weekend og i de fleste ferier. Derfor skal eleverne have et alternativ i de perioder.

Mål og resultater

Mål:

  1. Skolefagligt. De unge skal genfinde lysten til læring, og de skal have en almindelig 9. eller 10. klasses eksamen. De skal derudover ved afgangen fra os enten være indskrevet på en ungdomsuddannelse eller have en konkret plan for videre uddannelse eller job.
  2. Socialt. De unge skal opleve glæden ved venskaber og ved at indgå i gruppefællesskaber.
  3. Livsduelighed. De unges selvværd skal vokse, og de skal rustes til ungdoms- og voksenlivet. De skal lære at klare praktiske opgaver, og de skal have øjnene op for det samfund, de er – og skal være – en del af.  

Resultater:

Tæt på alle elever får en almindelig afgangseksamen i 9. klasse med obligatorisk selvvalgt opgave, projekt mm. og/eller en 10. klasse med alle obligatoriske fag. Det gør de, fordi vi arbejder målrettet på at integrere de tre typer af målsætninger i dagligdagen.

Pris

I skoleåret 2024/25 er prisen for skoledelen 19.500 kr. og for kostdelen 44.500 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.

Prisen dækker alle udgifter til både skole og kostdel, herunder al ekstra støtte, adgang til kostskolens eksterne psykolog, fritidsinteresser, evt. medicin (men ikke briller og/eller kontaktlinser), transport til og fra hjemmet, kostskolearrangerede studieture, udflugter, skitur og sommerferietur i den første uge af skolens sommerferie.  

Med andre ord: Der kommer ikke ekstraregninger, når først en elev er indskrevet.

Visitation

Det rigtige match er vigtigt, for at de unge kan nå deres mål. Derfor gør vi meget ud af visitationsprocessen.

Når en kommune henvender sig, vil vi – hvis vi kan se, at den unges udfordringer ikke ligger helt uden for vores kompetencer – altid bede om at få relevante papirer på den unge. Hvis vi er i tvivl, beder vi om et møde med sagsbehandler og eventuelt andre fagpersoner, der kender den unge. Hvis vi herefter er ret sikre på, at den unge vil kunne passe ind hos os, tager vi et ’visitationsmøde’ på skolen med deltagelse af den unge, forældrene og sagsbehandler. Det er vores erfaring, at det er hensigtsmæssigt, hvis den unge og forældrene får mulighed for at tage hjem og lige ’tygge’ på det hele, inden de siger endeligt ja. Først herefter skrives kontrakt.

Samarbejdet med kommunen

Vores statusrapporter udarbejdes ud fra de nyeste ICS skabeloner med minimum to årlige statusmøder hvor forældre, sagsbehandler, kontaktpædagog og kontaktlærer deltager sammen med eleven. Andre fagpersoner kan deltage, alt efter behov.

Men kommunen får mere end det. Vi vægter et nært samarbejde med sagsbehandlerne højt og informerer løbende. Særligt hvis tingene ikke går som forventet, så justeringer kan tages i opløbet.

Andre samarbejdsparter

Vi samarbejder med alle de fagpersoner, der hjælper os til at nå målene for den enkelte unge: UU Tønder (brobygning og praktikpladser), PPR (specialundervisning), vores eksterne psykologer, de kommunale sundhedsplejersker, ungepsykiatrien og andre relevante organisationer.

Herudover samarbejder vi naturligvis tæt med de unges forældre og andre i den unges netværk, når det er relevant.

Tilsyn

Vi er underlagt en række tilsyn, fx:

Socialtilsyn Syd – læs seneste tilsynsrapport  på denne side.

Vores tilsynsførende er Dorthe Vinggaard Jespersen fra Socialtilsyn Syd.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) – læs seneste tilsynsrapport  på denne side. Bemærk, at STUK fører tilsyn med hele vores ’ campus’ – altså både kostskolen, grundskolen og gymnasiet. Derfor omhandler STUK’s rapporter alle tre enheder samlet.

Arbejdstilsynet – læs seneste tilsynsrapport på denne side.

Back to top