Skip to main content

Faglighed

Målgruppe og faglighed hænger sammen

Hvert enkelt af de unge mennesker, der har valgt at lade sig indskrive hos os, har brug for målrettet hjælp og støtte for at kunne udfolde sit potentiale og nå de mål, han eller hun sammen med sin familie og sagsbehandler har sat sig. Vores måde at hjælpe og støtte eleverne i dette på rækker – lige som vores værdier og hele vores måde at være sammen på – tilbage til skolens grundlæggelse i 1973. Dengang var tilgangen humanistisk, med fokus på det medmenneskelige og respekten for individet. I dag bruger Kostskolen i Sønderjylland pædagogiske tilgange og metoder, der på mange måder matcher denne humanisme – suppleret med udvalgte værktøjer, som giver mening for os.

Relationer og anerkendelse

Relationspædagogikken og den anerkendende tilgang er to af skolens fundamenter, som knytter sig tæt op af skolens værdier. De ansatte pædagoger og lærere er altid ansvarlige for de relationer, de har med eleverne, og vores tilgang bygger på respekt for og tolerance med den enkelte elev. Vi er meget opmærksomme på vores sprog og den måde, vi italesætter hverdagens små og store hændelser. Vi er ærlige i vores relationer og bestræber os på, at eleverne føler sig både set, hørt og forstået.  

Miljøterapi

Vores elever har brug for forudsigelighed og trygge rammer, så de ved, at der er nogen – og noget – der passer på dem. Dermed kan de bedre række ud efter de muligheder, kostskolen tilbyder – fagligt, socialt og kulturelt. Forudsigeligheden ligger i hverdagens struktur og opbygning, i de krav, der stilles til elevernes deltagelse i dagligdagens gøremål og i det ansvar, vi giver den enkelte i forhold til hans eller hendes individuelle aktiviteter. Den miljøterapeutiske og tydelige ramme omkring kostskolen danner en tryg og stærk modvægt til det relationelle og anerkendende, så tingene ikke kommer til at ’flyde’

I det miljøterapeutiske – og i vores værdier – ligger også, at det er de voksnes ansvar at være tydelige omkring strukturen og kravene, og at det er de voksnes ansvar til stadighed at give eleverne opbakning til at kunne udvikle sig i en positiv retning.

Kognitiv tilgang

I det humanistiske menneskesyn ligger, at hvert enkelt menneske – ud fra de kort, det er blevet tildelt her i livet – har valgmuligheder, der får indflydelse på dets videre skæbne. Dette er også vores udgangspunkt, og vi ønsker at give vores elever modet, lysten og viljen til at træffe valg, der gør, at de kommer nærmere deres mål. Blandt andet derfor arbejder vi kognitivt. Vi taler med vores elever om deres adfærd og handlemønstre og forsøger at gøre dem bevidste om, fx hvilke automatreaktioner, der ofte går i gang i deres indre – og hvordan de kan få nye indsigter og færdigheder, der kan give basis for nye typer af beslutninger og adfærd.

Den kognitive diamant er et visuelt og meget enkelt redskab, vores pædagoger bruger i samtalerne med deres kontaktelever. Diamanten er en tegnet figur med fire punkter: Tanker, følelser, adfærd og krop. Den lægger op til mange, vigtige spørgsmål: Hvorfor reagerer jeg som jeg gør? Hvad tænker jeg? Hvad føler jeg? Hvad sker der ude i kroppen? Når pædagogen og eleven sammen kan identificere et mønster, kan det være lettere at tale om måder at bryde dette.

FIT - Feedback Informed Treatment

I ’gamle’ dage var der mange ’synsninger’ i arbejdet med udsatte børn og unge og dermed også i statusbeskrivelserne. For at få mere fast grund under fødderne er pædagogerne begyndt at arbejde med FIT-spørgeskemaer. FIT-spørgeskemaerne skal sikre, at de unge får mulighed for at fortælle pædagogerne om deres eget syn på trivsel, skole og udvikling. Dialogen omkring spørgeskemaerne giver samtidig pædagogerne mulighed for at justere tilgangen til de enkelte unge.

Delmål

For at gøre udviklingen hos den enkelte elev mere håndgribelig og tydelig for eleven selv, arbejder kostskolen med delmål. Pædagoger og lærere udarbejder sammen med hver enkelt elev konkrete, individuelle delmål ud fra handleplanens mere overordnede mål. Målene kan handle om alt fra tandbørstning til, hvordan man håndterer en konflikt med en anden elev. Der er mange fordele ved at arbejde med delmål. Det sætter gang i en positiv udvikling hos eleven, der får håndfaste ’beviser’ på sine fremskridt. De enkelte pædagoger bliver mere bevidste om, hvilke specifikke, kortsigtede mål leder frem til opfyldelse af de langsigtede mål. Og når arbejdet med delmål inddrages i en statusrapport, gør det dialogen med sagsbehandler mere målrettet og konkret.

Psykologer

Kostskolen har et fast samarbejde med to eksterne psykologer, der kommer på skift hver tirsdag – og ved behov oftere – og har samtaler med de elever, der måtte have brug for det. Begge psykologer har erfaring med at arbejde med unge med udfordringer. Psykologerne er betalt af kostskolen, og der er ikke loft over, hvor mange timer den enkelte elev får. Det aftales i dialog med psykologen og eleven.

Back to top